opakování od pravěku po r. 1918 (konec I.sv.války)
- 9. ročník - začátek školního roku

CO JE DĚJEPIS A PROČ DĚJEPIS ?
Minulost je vše, co již minulo, co se odehrálo do současnosti
Dějiny jsou minulostí lidstva (od vzniku člověka)
Dějepis je školní předmět, který se zabývá dějinami (píše se o tom (v učebnicích), co se v minulosti dělo)
Historie je cizí název pro dějiny a také věda zabývající se dějinami


Cicero řekl „Historie (dějiny) je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.“
Je známo, že kdo nezná své dějiny, je špatně připraven na budoucnost.

Z dějin můžeme získat poučení i inspiraci pro dny příští, naučit se, jak neopakovat stejné chyby...


KDE VĚDCI ZÍSKÁVAJÍ INFORMACE-PRAMENY HISTORIE?
-písemné prameny – dochované písemné památky všeho druhu
-hmotné prameny – vykopávky, dobové stroje, přístroje, zařízení, nábytek, oděvy...
-obrazové prameny- většinou umělecké předměty, z poslední doby i filmy, videa
...uchovávají se v muzeích, jejich depozitářích, archívech, expozicích, sbírkách, knihovnách, studovnách...


PERIODIZACE DĚJIN

představme si historii Země shrnutou do jednoho roku:

datum

událost

1.1.

Vznik planety Země

21.3.

Vznik prvních jednobuněčných řas

26.3.

V atmosféře se objeví kyslík

10.11.

V prahorních mořích první mnohobuněčné organismy

25.11.

První živé organismy na souši (rostliny, pak živočichové)

29.11.

V oceánech se vyvíjejí obratlovci

12.12.

Druhohory- éra dinosaurů

26.12.

Vymírají dinosauři

31.12. -7:30 hod.

Na Zemi první předkové člověka - hominidé

31.12.-23:49

Vyvinul se Homo sapiens – člověk rozumný

31.12.- 23:59

Lidé vynalezli písmo - první písemné záznamy


SOUČASNÁ PERIODIZACE: (časová přímka:http://www.dejepis.com/index.php?page=400)

pravěk – od vzniku člověka po první písemné památky na daném území
starověk – od prvních písemných památek po r. 476 (zánik západořímské říše), v Evropě vůbec neproběhl
středověk – od r. 476 (popř.navazuje na pravěk), končí rokem 1648 (konec 30-ti leté války
někdy se uvádí od r. 476 do 1526(objevené Ameriky Kolumbem) středověk
od r. 1526 do 1648 -raný novověk
novověk- od r. 1648 do 1918 (skončení I.sv.války)
nejnovější dějiny – po r. 1918  -dosud


PRAVĚK
...je období v dějinách od vzniku a vývoje člověka (asi 3 mil let př.n.l.- rozhraní třetihor a čtvrtohor) po vznik písma na daném území (.... po nástup sředověku v Evropě).

Dělí se na dobu :
kamennou (paleolit, mezolit, neolit a eneolit),
na dobu bronzovou,
na dobu železnou,
někteří historikové uvádějí ještě : (na dobu římskou (o-400 n.l.) + dobu stěhování národů (po r. 400 n.l.)) b

Nejprve byl člověk závislý na přírodě. Lovil a sbíral plody, žil v tlupách, přebýval v jeskyních. Před 40000 lety se vyvinul člověk dnešního typu. Žil v rodinných tlupách, později pokrevně spřízněných rodech. Před 10 000 lety si ochočil první zvíře -psa. Vzniká zemědělství – vařené jídlo – staví domy z přírodních materiálů, domestikuje zvířata. Dochází ke společenské dělbě práce -vznik řemesel...
Ještě později se začíná organizovat – vznikají města (už nejde o rody), společná ochrana, hospodaření, obchod.

Na našich územích v pravěku sídlili :
Keltové (1.tisíciletí př.n.l.až do přelomu letopočtu)
Germáni (od 1. do 5.století n.l.-stěhování národů -zánik západořímské říše)
Slované (od 6.stol.dodnes)

Zd.Burian, Lov medvěda -pravěk


babylon

STAROVĚK
je období od vzniku prvních písemných památek do roku 476 n.l. - (zánik západořímské říše).
Vznik písma – vedení záznamů -vybírání daní, úřední záležitosti, hospodářské – bylo nutné pro správu státu.
Ve starověku vznikají a rozvíjí se první organizované civilizace na Středním a Blízkém východě (Asie) a ve Středomoří. V Evropě neproběhl.
Říše v Mezopotámii (Babylononie, Sumerové), Persie, Palestina, Egypt, Čína, později Antické Řecko a Řím.Řecko
:
Kréta (20.-14.století př.n.l. -strategická poloha uprostřed Středozemního moře
Mykénské období – první Řekové (16.-12.stol př.n.l.) -Řekové nebyli původní obyvatelé Řecka, přišli ze severu, patří k Indoevropanům
Homérské období (12.-9.stol. př.n.l.) -do Řecka přišli Dórové
Antické Řecko -archaické období -formování městských států (8.-6.stol př.n.l.), Sparta, Athény, kolonizace
Antické Řecko -klasické období -vrcholná doba řeckých států (5.-4.stol.př.n.l.), Řecko-perské války
Makedonská nadvláda a konec samostatnosti Řecka (4.-2.stol př.n.l.) -Alexandr Makedonský

......................................................................................................
Řím:

*Etruskové - na území dnešní Itálie od 10. stol.př.n.l. -původ dodnes tajemstvím
*Řím v době královské (asi od 10.stol. př.n.l. až 6.stol. př.n.l.)
*Řím v době republiky, v čele dva volení konzulové ( 510 př.n.l. - 31.př.n.l.)
-Punské války (války s Kartágem) – 264-146 př.n.l.
-Ovládnutí Makedonie a Řecka
*Řím za prvního triumvirátu (spolek tří vládnoucích mužů) -Crassus, Pompeius,Caesar, r. 45 př.n.l. Caesar samovládcem
*Řím za druhého triumvirátu ...a konec období římské republiky (31 př.n.l.)
*Císařský Řím (31 př.n.l. - 476 n.l.)
*Rozapd říše Římské 395 na dvě části -západořímskou (zanikla 476) a východořímskou (Byzanc- zanikla 1453)
rPočátky křesťanství – v 1.polovině 1.století n.l. vzniklo v Judei na území dnešní Palestiny a Izraele (římská provincie) nové monoteistické (jeden Bůh) náboženství

STŘEDOVĚK  (476-1526)


Karel
Karlstejn
korunKlenoty
Sámo

...je období ohraničené pádem západořímské říše v roce 476 a rokem 1526.
Světové civilizace a vývoj se přesunují z oblasti Středomoří do Evropy, která je na dlouhá staletí těžištěm politického,
ekonomického a kulturního dění zásadního významu.
Na podkladech antické kultury vzniká nová společnost, která má své duchovní kořeny v křesťanství.


Periodizace středověku:

**raný středověk (5.-11.století), nástup románské kultury (Roma=Řím), rozpadají se rodová zřízení, antické starověké státy a vznikají feudální státy, např. Fracká říše (na území dnešní Francie, Nizozemska, Belgie a Německa, který založili v době stěhování národů germánští Frankové ) vzniká na troskách západořímské říše po stěhování národů
významní panovníci Francké říše: Merovejci, Karlovci -Karel Veliký (742-814)
Rozpad Francké říše v 9.stol. na západo (dnes Francie) a východofranckou (dnes Německo, ve středověku Svatá říše římská)
..............................................................................
d


Německo- Svatá říše římská – r.919 -Jiří Ptáčník -zvolen do čela jako král, jeho nástupci Ota I.,II.,III-císaři Svaté říše římské, boj o moc s papežem Řehořem VII.v 11.století o investituru (dosazování duchovních do jejich úřadu), další významný panovník Fridrich Barbarossa -Rudovous

**vrcholný a pozdní středověk (11.-16.stol.)
na základě křesťanství je středověká společnost učením o trojím lidu rozdělena na: duchovenstvo, šlechtu a rolnický lid (zemědělce), později přibývá měšťanstvo, dochází k zakládání a rozvoji nových měst, center řemesla a obchodu. Ve 12.-13. století dochází k oteplování a tím i většímu rozvoji zemědělství (nové stroje a organizace práce). Přichází morové epidemie. Kultura gotická.

Krize středověké společnosti, na jihovýchodě Evropy expanze osmanské (turecké) říše, zanikla byzantská říše a slovanské státy na Balkáně, pod stálou tureckou hrozbou byly Uhry i další státy střední Evropy.
Ze západní Evropy se uskutečnily první zámořské objevy, vedené Portugalci, Španěly a později Holanďany, Angličany ad.
V severní Itálii se zformovala renesance a humanismus, na přelomu 15. a 16. století se již renesance šířila po celém evropském kontinentě.

Důležité události středověku k zapamatování:
***r. 476 – zánik západořímské říše

*** 7. století vzniká první státní útvar Slovanů ve střední Evropě – Sámova říše (království), asi území Německa, Česka, Slovenska a Rakouska, po Sámově smrti se rozpadla, ale snad byla některá hradiště na území Moravy základem pro Velkomoravskou říši Mojmírovců

***r. 833 až 907 (9.a 10.století) Velkomoravská říše, státní útvar na území dnešní Moravy, Slovenska a Maďarska, knížata:Mojmír, Rastislav (pozval věrozvěsty), Svatopluk...

***863 přišli na Velkou Moravu bratři Konstantin a Metoděj, slovanští věrozvěstové, vytvořili písmo hlaholici, přeložili do staroslověnštiny bohoslužebné texty pro kázání v kostele (do té doby latinské). Každého 5.7. slavíme jejich příchod jako státní svátek.

***od 9. století české knížectví (později království) a rod Přemyslovců (v českých zemích, Polsku...)
odvozují původ od Přemysla Oráče, (bájná, nedoložená knížata: Nezamysl, Mnata Vojen...), první doložený přemyslovec Bořivoj I. (9. stol.).
Významní Přemyslovci:
-Václav I. Svatý (asi 907 – 28. září 935/někde uvedeno 929) – babička Sv.Ludmila, zabit ve Staré Boleslavi
-Přemysl Otakar I. (asi 1155 -1230), první český král, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky -1212 -Zlatá bula sicilská (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_bula_sicilsk%C3%A1)
-jeho syn Václav I. Jednooký (1205-1253)
-jeho syn Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (asi 1233-1278), expandoval, zemřel v bitvě na Moravském poli r. 1278, bojoval proti římskému králi Rudolfu I.Habsburskému (Svatá říše římská).
-Václav III, poslední panovník z rodu Přemyslovců (1279-1306 Olomouc-byl zavražděn - neznámo kým - třemi ranami do hrudi ve věku 17-ti let).Sv.Vaclav
Svatý Václav na koni
Přemysl-Otakar-I

Přemysl Otakar I
(asi 1155-1230)
Václav I
Václav I
(1205-1253)
Přemysl Otakar II

Přemysl Otakar II
(asi 1233-1278)
vražda v Olomouci
Vražda Václava III. v Olomouci 1306


***Křížové výpravy –(asi 11.-16.století) starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval (křesťanský) papež proti muslimům, pohanům a kacířům. První byla r. 1095 do Svaté země k Božímu hrobu v Jeruzalémě, později do pobaltí (Přemysl Otakar II) i do Skandinávie a proti Turkům-Osmanům.

*** (1337-1453) -Stoletá válka byla konfliktem mezi Anglií a Francií, příčina, spor o území

***1378 – papežské schizma – neshodami mezi kardinály zvoleni dva papežové (Řím a Avignon), což způsobilo problémy náboženské, ale i hospodářské a mocenské

***Lucemburkové na českém trůně (od r. 1310 – 1435 (Zikmund Lucemburský):
Jan Lucemburský -první z nich....
Karel IV. (z rodu Lucemburků, matka: Eliška Přemyslovna, otec: Jan Lucemburský)
byl českým králem a králem (a císařem 1355) Svaté říše římské. Zakladatel Nového Města pražského, Karlova mostu a r. 1348 založil Karlovu univerzitu v Praze
Václav IV., syn (v té době u nás morové epidemie)

***Mistr Jan Hus (asi 1369/1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice)

 byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel; mistr a rektor (1409-1410) pražské univerzity. Je autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku -ˇ,´. Kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev,byla označen za kacíře a po kostnickém koncilu na hranici upálen dne 6.7.1415 (slavíme jako státní svátek).
h

 ***doba husitská- 15.století, naše území – husitské války, boj za reformu katolické církve
husitské války – Bitva na hoře Vítkov-1420 -husité porazili vojsko Zikmunda Lucemburského
husité neuznali Zikmundovu korunovaci
pět křížových výprav proti husitům... 1434 bitva u Lipan (umírnění husité + katolíci porazili radikální husity), basilejská-jihlavská kompaktáta- dohoda: přijímání pod obojí a Zikmund českým králem (1435 zemřel a tím vymřeli Lucemburkové po meči)

***doba poděbradská a Jagellonci

1452 správcem českých zemí Jiří z Poděbrad (kališnický-husitský šlechtic), 1458 zvolen českým králem, 1471 zemřel, před tím nabídl českou korunu rodu Jagellonců

***Jagellonci na českém trunu – (1471-1516) Vladislav Jagellonský, první zápis zemského práva – Vladislavské zřízení zemské r. 1500,
Ludvík Jagellonský – (1516-1526 -zahynul na útěku po prohrané bitvě u Moháče)

***1526 zvolen na český trůn katolík Ferdinand Habsburský (zemřel 1564)
Habsburkové na českém tůně od r. 1526 do r. 1718 (Marie Terezie)

***v 15. století (1469) vzniká Španělské království na Pyrenejském poloostrově (Isabela Katilská + Ferdinand II.Aragonský)

***1492 – objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus Ameriku,
začíná éra zámořských objevů (je třeba připomenout, že mnohé národy již dříve vyplouvaly na moře, ale nezanechaly písemné zprávy).

důsledky zámořských plaveb – nové plodiny:brambory, kukuřice,boby, rajská jablka,tabák,

i nová zvířata :krocan,morče, zdroje zlata a stříbra
k

NOVOVĚK     

...je (nejen v Evropě) obdobím převratných změn společenského, kulturního, ekonomického charakteru. Znamená přechod společnosti od středověkého modelu zemědělské výroby k ekonomickým modelům kapitalismu (především v Nizozemí, Anglii), rozvoj osobní svobody a svobodné společnosti jako takové (vznik a rozvoj parlamentarismu, ústavnosti, pluralismu namířeného proti středověkému absolutismu, zárodky občanské společnosti).
Nové objevy, výrazný ekonomický růst, zvyšování životní úrovně, úrovně obecného vzdělání a kultury. To vše na základě uplatňování technologického pokroku v souvislosti s vývojem učiněným ve vědách, rozvoje v duchu racionalismu. V některých částech Evropy, zvláště tam, kde se rozšířila reformace, dochází k výrazné sekularizaci (potlačení vlivu náboženství).
RANÝ NOVOVĚK (1526-1648)


***vznik stavů-skupin lidí, kteří se s panovníkem podíleli na moci (šlechta, měšťanstvo, duchovenstvo) -zemský sněm : hlasovali o výběru daní, volbě panovníka,svolávali zemskou hotovost-armádu =stavovská monarchie

***rozvoj manufaktur, rozšíření užívaní peněz, rozvoj řemesel a obchodu

***16. století - Reformace (lat. znovuobnovení) byl proces v křesťanské církvi v 16. století s cílem nápravy poměrů v církvi. V průběhu reformace se vytvořily protestanské církve. Docházelo k náboženským válkám...
Německá reformace (ve Svaté říši římské): Martin Luther – lutheráni
Francouzská reformace : Jan Kalvín – kalvinisté (ve Francii se jim říkalo hugenoti)
Anglická reformace : r. 1534 zavedl novou církev v Anglii sám panovník Jindřich VIII. Otec Alžběty I. - anglikánská církev – jejíž hlavou byl panovník Anglie
Důsledky reformace : vznik nových církví*překlad Bible do národních jazyků, zvýšení gramotnosti obyvatel
(křesťané = pravoslavní + katolíci + protestanti(luteráni,anglikáni,kalvinisté,utrakvisté,jednota bratrská)

***Jednota bratrská -jedna z protestantských církví v Česku, představitelé: Petr Chelčický, Jan Amos Komenský

Chelčický
Petr Chelčický, vůdce českých bratří
J.A.Komenský
Jan Amos Komenský


***1618-1620 – České stavovské povstání -proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Povstání nakonec vyvrcholilo po několika bitvách střetnutím na Bílé hoře (1620), ve kterém byly české stavy poraženy. Rebelie českých stavů zahájila mnohem vážnější konflikt, třicetiletou válku (1618-1648).

1620Bitva na Bílé Hoře 1620


***třicetiletá válka – 1618-1648 – šlo o spory mezi římskokatolickou církví (papež) a reformovanými církvemi -lutherány, kalvinisty a např. Jednotou bratrskou. Ale šlo i o rozdělení moci v Evropě.
Válka skončila sepsáním Vestfálského míru v roce 1648, z tohoto míru nejvíce získaly protestantské státy a Francie.NOVOVĚK (1648-1918)

***v 17. století – éra kolonizace/kolonialismu – obsazování dobytých (objevených) území sílí, začala v r. 1492 objevením Ameriky. Hlavní kolonizátoři : Anglie, Francie, Portugalsko, Rusko, Španělsko


***v 17.-18. století vznikají v Evropě nové typy monarchií, například:
  • stavovské monarchie (stavy – skupiny vlivných obyvatel, nejprve šlechta a duchovenstvo, pak bohaté měšťanstvo …), příklad Polsko, České království
  • konstituční monarchie -panovníkova moc byla omezena ústavou -konstitucí a parlamentem (Anglie)
  • absolutistická monarchie – panovník si ponechal neomezenou moc (Francie)
  • osvícenský absolutismus - (Rakousko -Uhersko), absolutistická monarchie, ve které panovník zavádí reformy


***17.-18. století -myšlenkový směr osvícenství – nekritická víra v lidský rozum, rozvoj přírodních věd, ateismus, rozvoj filozofie


***17. stole. Anglická revoluce- občanská válka, král Karel I.popraven, vůdce revoluce – Oliver Cromwell, Anglie vyhlášena republikou, Cromwel se prohlísil „lordem protektorem" a nastolil diktaturu,
1660 Karel II, syn popraveného Karla I, usedl na královská trůn, Anglie se postupně mění v konstituční (parlamentní) monarchii (kterou je dosud).


Karel I
Karel I, král Anglie
revoluce-boje
Cromwell
Oliver Cromwell

***vznik USA – 4.července (Den nezávislosti) 1779 -prohlášení o nezávislosti amerických osad na VB (Anglii). První prezident – George Washington.

WashingtonGeorge Washington, 1. prezident Spojených států (1789-1797)***Francie za Ludvíka XIV. - 1648 povstání proti kardinálu Mazarinovi, který vládl za mladého Ludvíka, povstání potlačen, absolutistická moc posílena, Ludvík se ujímá vlády až 1661

***Rusko – rod Romanovců od r. 1613 (až do revoluce 1917).
osobnosti: Car Petr I.Veliký udělal z Ruska evropskou velmoc. Významná byla i Kateřina Veliká (původem chudá německá princezna Sofie).


***České země -v17.stol -stále pod vládou Habsburků,
pojmy:
poddanství -poddaný měl povinnosti vůči vrchnosti, církvi, státu
robota – práce „na panském“, služba sedláků a rolníků pro pány


***Významní Habsburkové na českém trůně:
-Marie Terezie(1740-1780)-reformy: centralizace říše (Vídeň), germanizace, zavedla sčítání lidu + evidenci -jména a příjmení, názvy ulic, čísla domů, sjednotila míry a váhy, reformovala soudnictví i školství – 1774 povinná školní docházka na 6 let, vyučování v jazyce mateřském, v pozdějším věku německém a latinském
(odkaz na stránky, které stojí za to pročíst....: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie)

M-T Marie Terezie  (mladá)      Josef II Josef II, její syn


-Josef II (1780-1790) – císařem Svaté říše římské od r. 1765 a spoluvládcem matky  (větev Habsbursko-Lotrinská)
1781 vydal Toleranční patent- náboženská snášenlivost pro vybraná náboženství
1781- zrušeno nevolnictví -poddaní se bez souhlasu vrchnosti mohli stěhovat, uzavírat sňatky a dávat děti na studia i řemesla
daně platila i šlechta a duchovenstvo


***kultura v 17.-18. stol. -baroko, rokoko, klasicismus


***Velká Francouzská revoluce (1789-1799)-1789- dobytí Bastily, Nová ústava z roku 1791 vycházející z Deklarace práv člověka a občana (26.8.1789) zaručovala rovnost občanů, svobodu slova a právo na vlastnictví.

Jakobíni volají po omezení moci krále, 1792 Francie se stává republikou (bratři Robespierrové), ale situace se vymyká, nastává tvrdý teror, odpůrci končí pod gilotinou, v situaci všeobecné nestability se pak v roce 1799 chopil moci bývalý dělostřelec Napoleon Bonaparte (1769-1821 -Svatá Helena).


Ludvík 16
Král Francie - Ludvík XVI. (popraven)
bastila
dobytí Bastily 14.7.1789
lůza
dobova karikatura: Revoluční lůza
konala se zvěrstva, vraždy. ..
gilotina "slavila"
Napol
Napoleon
Cirař
Napoleonovo císařství v r. 1811
Napoleon2
Napoleon na trůnu***1848 -revoluční rok -revoluce zasahují celou Evropu, lidé se bouří, volají po svobodě vyznání, sebeurčení, vládě lidu, ruší se poddanství, přichází drobné ústupky panovníků, jinde tvrdě potlačené povstání,
-12. až 17. června – Vzpoura v Praze, barikády a boje – byla potlačena (Vládl Habsburk Ferdinand I. Dobrotivý a po něm od prosince 1848 František Josef I)


***přelom 18.-19. století – průmyslová revoluce, rozvoj techniky, zrušeno nevolnictví, využívání strojů, první továrny, lidé odcházejí z venkova do měst, tvoří dělnické kolonie
1. vědecko - technická revoluce - byla zahájena vynálezem parního stroje (18. století)
(2. vědecko - technická revoluce - byla zahájena objevem elektrického proudu (přelom 19. a 20. století)
*
3. vědecko - technická revoluce - byla zahájena s rozvojem informačních technologií. (konec 20. století))


***19.stol. začíná sjednocování Německa, Itálie, Francie
1866 – Prusko-rakouská válka
1867- vznik Rakousko-Uherska (Uhři si vymohli částečnou samostatnost, narozdíl od Čechů)

***počátek 19. stol. u nás – Vzniká národní obrození, touha Čechů po vlastním sebeurčení (byli jsme součástí Rakouska-Uherska, hovořilo se německy...), představitelé: Josef Jungmann, František Palacký, Josef Dobrovský...


Jung
Josef Jungman
palac
František Palacký
Dobr
Josef Dobrovský***1861- USA- Válka severu proti jihu – občanská válka, sever vyhrál, zrušeno otrokářství (Abraham Lincoln)

severxjihu***1914- Sarajevo, atentát na následníka trůnu Ferdinanda d´Este – záminka k vyvolání 1.světové války, vyhlásilo ji Rakousko-Uhersko+Německo+ Itálie (Trojspolek) členům Dohody – Rusku, Velké Británii a Francii.
1.světová válka skončila r. 1918.

Sarajevo
Arcivévoda František d´Este s chotíí Žofií těsně před atentátem....

***důsledky I.sv.války: rozpad Rakousko-Uherska, Ruska (oddělení Litvy,Lotyš.,Eston), vliv USA na Evropu, vznik RČS, Vznik Společnosti národů (dnes OSN), více zde !NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY


***28.října 1918-samostatnost Československa,
osobnosti s událostí spojené : T.G. Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik
30.101918-Martinská deklarace – připojení Slováků
1. prezident Repbliky Československo (Československa) : T.G. Masaryk,
více zde !
TGM
Tomáš Garrigue Masaryk
benes
Edvard Beneš s chotí
Stefan
MIlan Rastislav Štefánik


***Pařížská mírová konference (1919-1921-trvala s přestávkami 2 roky) a Versailleská mírová smlouva s Německem
-konferenci pořádali vítězové I.sv.války (Státy Dohody – Francie, Rusko, USA...)
-Versailská smlouva : požadovala, aby Německo přijalo plnou odpovědnost za vypuknutí první světové války a aby zaplatilo značné válečné reparace Státům Dohody ( 132 miliard marek). Německo ztratilo část svého území a všechny své kolonie v Africe a Oceánii. Německá armáda byla omezena na 100 000 mužů. Smlouva dále definovala poválečné hranice evropských států. Byla podepsána 28. června 1919 a ratifikována Společností národů 10. ledna 1920.

V Německu smlouva způsobila šok, který následně přispěl ke kolapsu Výmarské republiky a v důsledku k převzetí moci Adolfem Hitlerem.


***1.republika v době 1921-1929 – RČS, též Československo, prezident T.G.Masaryk, ministr zahraničí Eduard Beneš, budování demokracie, více zde !

RCS


***Masarykův demokratický program občanské společnosti (r. 1920 a dále) – budování demokracie politické i hospodářské a sociální - cíl: zajistit každému občanu RČS osobní svobodu, zajistit ho ekonomicky (práce, bydlení, vzdělání...) i sociálně
( v době nemoci, bezmocnosti atd...)...další učivo už 9.ročník.... zde!

zapsáno dne 6.9.2009