opakování od pravěku po začátek  středověku
- 7. ročník - začátek školního roku

CO JE DĚJEPIS A PROČ DĚJEPIS ?
Minulost je vše, co již minulo, co se odehrálo do současnosti
Dějiny jsou minulostí lidstva (od vzniku člověka)
Dějepis je školní předmět, který se zabývá dějinami (píše se o tom (v učebnicích), co se v minulosti dělo)
Historie je cizí název pro dějiny a také věda zabývající se dějinami


Cicero řekl „Historie (dějiny) je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.“
Je známo, že kdo nezná své dějiny, je špatně připraven na budoucnost.

Z dějin můžeme získat poučení i inspiraci pro dny příští, naučit se, jak neopakovat stejné chyby...


KDE VĚDCI ZÍSKÁVAJÍ INFORMACE-PRAMENY HISTORIE?
-písemné prameny – dochované písemné památky všeho druhu
-hmotné prameny – vykopávky, dobové stroje, přístroje, zařízení, nábytek, oděvy...
-obrazové prameny- většinou umělecké předměty, z poslední doby i filmy, videa
...uchovávají se v muzeích, jejich depozitářích, archívech, expozicích, sbírkách, knihovnách, studovnách...


PERIODIZACE DĚJIN

představme si historii Země shrnutou do jednoho roku:

datum

událost

1.1.

Vznik planety Země

21.3.

Vznik prvních jednobuněčných řas

26.3.

V atmosféře se objeví kyslík

10.11.

V prahorních mořích první mnohobuněčné organismy

25.11.

První živé organismy na souši (rostliny, pak živočichové)

29.11.

V oceánech se vyvíjejí obratlovci

12.12.

Druhohory- éra dinosaurů

26.12.

Vymírají dinosauři

31.12. -7:30 hod.

Na Zemi první předkové člověka - hominidé

31.12.-23:49

Vyvinul se Homo sapiens – člověk rozumný

31.12.- 23:59

Lidé vynalezli písmo - první písemné záznamy


SOUČASNÁ PERIODIZACE: (časová přímka:http://www.dejepis.com/index.php?page=400)

pravěk – od vzniku člověka po první písemné památky na daném území
starověk – od prvních písemných památek po r. 476 (zánik západořímské říše), v Evropě vůbec neproběhl
středověk – od r. 476 (popř.navazuje na pravěk), končí rokem 1648 (konec 30-ti leté války
někdy se uvádí od r. 476 do 1526(objevené Ameriky Kolumbem) středověk
od r. 1526 do 1648 -raný novověk
novověk- od r. 1648 do 1918 (skončení I.sv.války)
nejnovější dějiny – po r. 1918  -dosud


PRAVĚK
...je období v dějinách od vzniku a vývoje člověka (asi 3 mil let př.n.l.- rozhraní třetihor a čtvrtohor) po vznik písma na daném území (.... po nástup sředověku v Evropě).

Dělí se na dobu :
kamennou (paleolit, mezolit, neolit a eneolit),
na dobu bronzovou,
na dobu železnou,
někteří historikové uvádějí ještě : (na dobu římskou (o-400 n.l.) + dobu stěhování národů (po r. 400 n.l.)) b

Nejprve byl člověk závislý na přírodě. Lovil a sbíral plody, žil v tlupách, přebýval v jeskyních. Před 40000 lety se vyvinul člověk dnešního typu. Žil v rodinných tlupách, později pokrevně spřízněných rodech. Před 10 000 lety si ochočil první zvíře -psa. Vzniká zemědělství – vařené jídlo – staví domy z přírodních materiálů, domestikuje zvířata. Dochází ke společenské dělbě práce -vznik řemesel...
Ještě později se začíná organizovat – vznikají města (už nejde o rody), společná ochrana, hospodaření, obchod.

Na našich územích v pravěku sídlili :
Keltové (1.tisíciletí př.n.l.až do přelomu letopočtu)
Germáni (od 1. do 5.století n.l.-stěhování národů -zánik západořímské říše)
Slované (od 6.stol.dodnes)

Zd.Burian, Lov medvěda -pravěk


babylon

STAROVĚK
je období od vzniku prvních písemných památek do roku 476 n.l. - (zánik západořímské říše).
Vznik písma – vedení záznamů -vybírání daní, úřední záležitosti, hospodářské – bylo nutné pro správu státu.
Ve starověku vznikají a rozvíjí se první organizované civilizace na Středním a Blízkém východě (Asie) a ve Středomoří. V Evropě neproběhl.
Říše v Mezopotámii (Babylononie, Sumerové), Persie, Palestina, Egypt, Čína, později Antické Řecko a Řím.Řecko
:
Kréta (20.-14.století př.n.l. -strategická poloha uprostřed Středozemního moře
Mykénské období – první Řekové (16.-12.stol př.n.l.) -Řekové nebyli původní obyvatelé Řecka, přišli ze severu, patří k Indoevropanům
Homérské období (12.-9.stol. př.n.l.) -do Řecka přišli Dórové
Antické Řecko -archaické období -formování městských států (8.-6.stol př.n.l.), Sparta, Athény, kolonizace
Antické Řecko -klasické období -vrcholná doba řeckých států (5.-4.stol.př.n.l.), Řecko-perské války
Makedonská nadvláda a konec samostatnosti Řecka (4.-2.stol př.n.l.) -Alexandr Makedonský

......................................................................................................
Řím:

*Etruskové - na území dnešní Itálie od 10. stol.př.n.l. -původ dodnes tajemstvím
*Řím v době královské (asi od 10.stol. př.n.l. až 6.stol. př.n.l.)
*Řím v době republiky, v čele dva volení konzulové ( 510 př.n.l. - 31.př.n.l.)
-Punské války (války s Kartágem) – 264-146 př.n.l.
-Ovládnutí Makedonie a Řecka
*Řím za prvního triumvirátu (spolek tří vládnoucích mužů) -Crassus, Pompeius,Caesar, r. 45 př.n.l. Caesar samovládcem
*Řím za druhého triumvirátu ...a konec období římské republiky (31 př.n.l.)
*Císařský Řím (31 př.n.l. - 476 n.l.)
*Rozapd říše Římské 395 na dvě části -západořímskou (zanikla 476) a východořímskou (Byzanc- zanikla 1453)
rPočátky křesťanství – v 1.polovině 1.století n.l. vzniklo v Judei na území dnešní Palestiny a Izraele (římská provincie) nové monoteistické (jeden Bůh) náboženstvíSle učebnic Dějepis pro ZŠ - SPN akciobá společnost

zapsáno dne 6.9.2009