Základní škola Vsetín, Sychrov 97stránky pro výuku dějepisu, 8.ročník


téma: Metternichovský absolutismus
učebnice str. 82

metternich
zdroj obrázku

Kancléř Metternich

(1773-1859)
Klemens Wenzel von Metternich, celým jménem:  Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže Metternich-Winneburg-Ochsenhausen, vévoda z Portelly

zasáhl silně do vývoje českých zemí, a to jako diplomat v rámci habsburské monarchie
podívejme se stručně na jeho životopis (z Wikipedie.cz)

narodil se 15.5.1773 ve šlechnické prostředí v Porýní v městě Koblenz (řeka Rýn- Německo)
zemřel 11.června 1859 ve Vídni

- Klemens Metternich se oženil s bohatou moravskou šlechtičnou Eleonovou Kounicovou
a ihned poté se oba zapojili do Vídeňského společenského, a on i politického života
-r. 1801 vstoupil do diplomatických služeb, byl vyslancem sastkého dvora, pruského dvora
a dokonce Napoleonova dvora v Paříži
-r.1809  se stal rakouským ministrem zahraničí a tento post zastával až do revolučního roku 1848

* * *


Se kterými habsburskými panovníky na Rakouském trůně (rakousko-uherském)  se ve funkci setkal?
(srovnej v rodokmenu na str. 82 v učebnici)

František I. , II.

12.2.1768 - 2.3.1835
byl v letech 1792–1835 král uherský a český,
v letech
1804–1835 císař rakouský a jako František II.
v letech 1792–
1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého

Fr.I,II
zdroj obrázku

- jeho babičkou byla Marie Terezie (zde !)
6.6.1792 byl korunován na uherského krále a 9.8.1792 na krále českého
-při korunovaci se poprvé setkal s pozdějším „nejmocnějším mužem“ Rakouska Metternichem

 -ten se později stal Františkovou pravou rukou
František sám byl rodinný typ, rád chodil prostě oblečen a rád při svých procházkách hovořil s obyčejnými lidmi
moc ponechával v rukou svého kancléře...
vládl do r. 1835...
zdroje informací zde !

* * *

další panovník pod vlivem kancléře Metternicha:

Ferdinand I. Dobrotivý

19.4.1793, Vídeň - 29.6.1875, Praha
z Habsbursko-lotrinské dynastie
byl rakouský císař v letech 1835 - 1848
král uherský a poslední korunovaný král český


FId
zdroj obrázku

Ferdinand měl hudební nadání, hrál na klavír a trubku,
nadšeně se zabýval botanikou a zajímal se o vývoj techniky.
Mluvil pěti jazyky, takže ho není možné označit za slabomyslného, nicméně o státnické záležitosti zájem neprojevoval

seznamte se s životem tohoto panovníka v datech na webu-zde!
a propojte si události s časovou osou v učebnici na str. 82-83

* * *

...zpět ke kancléři Metternichovi
prohlédněte si časovou přímku na stránkách dejepic.com - zde !
a uvědomte si, co se za aktivního politického života kancléře Metetrnicha všechno stalo v Evropě i ve světě
(srovnej od r. 1801 do r. 1848)


Za relativně nejvýznamnější počin kancléře Metternicha můžeme považovat Vídeňský kongres,
(k Vídeňskému kongresu více zde a zde)
který organizoval v letech 1814-1815
cílem kongresu bylo uspořádat Evropu po napoleonských válkách a vrátit ji do stavu před VFR

pročti si na Wikipedii Meternichovy politické zásady a odpověz si na otázky (srovnej s údaji v učebnici):
1.proč nazýváme dobu, kdy byl Metternich u moci "absolutismem"
2.vysvětli výrok - Metternich by zapřísáhlám monarchistou
3.jak dlouho řídil rakouskou zahraniční politiku a kolika rakouským panovníkům přímo sloužil

odpovědi:
uvědom si, že je možné je vyjádřit i jinými slovy, fakta ale respektuj!

1.proč nazýváme dobu, kdy byl Metternich u moci "absolutismem"
absolutismus - historický termín označující formu vlády, kdy panovník vládne pomocí armády a správního aparátu bez spoluučasti volených zástupců (rady, stavů, parlamentu),
panovníci delegovali na Metternicha pravomoc a on se ve svém rozhodování neopíral o volené zástupce lidu...
(termín ve slovníčku na str. 14 v učebnici)

2.vysvětli pojem - Metternich by zapřísáhlám monarchistou
monarchie- forma vlády, kdy je moc v rukou panovníka-monarchy,
který vládne doživotně a titul dědí, Metternich byl zastáncem této formy vlády

(termín ve slovníčku na str. 14 v učebnici)

3.jak dlouho řídil rakouskou zahraniční politiku a kolika panovníkům přímo sloužil
skoro 40 let, sloužil Františku I.,II. a Ferdinandu I. Dobrotivému- viz výšezdroje informací o kancléři Metternichovi - zde !

zpracováno -2/2012, šev.