Lušťovky k celoročnímu opakování učiva 8.ročníku ( dle učebnice)

1. Úkol: doplň tajenku, o doplňovaných pojmech se informuj, vyřešené úkoly si seřaď ve správném časovém sledu

 

1

 

 

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

 

 

4

 

 

 

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

5

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

7

 

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

9

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 1.Jméno, (část jména) dcery císaře Karla VI., která se díky „pragmatické sankci“ stala dědičkou Habsburského trůnu r. 1740 (doplňující ot.:co byla pragmatická sankce?)

 2.Území, které chtěl po nástupu Marie Terezie na trůn získat od Habsburků Fridrich II.

(doplňující otázka – kdo to byl, v které zemi...a povedlo se mu to?)

 3.Jméno pruského krále, který se rozhodl bojovat proti Marii Terezii, zejména měl zájem o Slezsko?

4.Jméno syna Marie Terezie, který se stal jejím následníkem, a době, ve které oba vládli, se říká osvícenská (habsburská monarchie pod jejich vládou byla nazývána osvícenská)

 5.V rámci správních reforem zavedla Marie Terezie jednotný jazyk v celé habsgurské monarchii, v celé říši, šlo o tzv.poněmčení, jak to nazveš cizím slovem?

(pročti správní reformy MT a promysli je !! Uvědom si dobu, místo a čas....)

 6.V rámci správních reforem zavedla Marie Terezie pro událost sčítání lidu například jména ulic, číslování domů a k vlastním jménům lidí (křestní jména), zavedla povinné......

 7.V rámci správních reforem byly z rozhodnutí panovnice (které??) zřízeny jednotné váhy a …..

 8.Za Marie Terezie došlo v r. 1775 k velkému nevolnickému povstání sedláků u jistého města, u ….....

 9.Školská reforma Marie Terezie zavedla, že na základní škole se učilo v jazyce mateřském (jaké byly mateřské jazyky v habsburské monarchii té doby?), na střední škole v jazyce německém a na univerzitách …...............

(pročti celou školskou ref. MT a promysli, kde byly v té době v hab.monarchii naše nejbližší univerzita? Co o ní víš?)

 
TAJENKA_ REFORMYMT (reformy Marie Terezie)


2 Úkol: doplň tajenku, o doplňovaných pojmech se informuj, vyřešené úkoly si seřaď ve správném časovém sledu

 

1

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

2

 

 

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

 

 

4

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

6

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

8

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 
1.Město, které r. 1703 založil Petr I. Veliký (v které zemi se tak stalo, jaký titul měl Petr?)

 2.Jméno kardinála, který byl spojencem královny-matky, regentky, která vládla ve Francii za syna Ludvíka XIV.?

3.Pojmenuj desátý díl, daň z úrody či výdělku, kterou poddaní obyvatelé odevzdávali církvi.

 4.Typ monarchie, kde je prostředkem k omezení moci panovníka ústava.

 5.Příjmení Angličana, který se postavil do čela parlamentní armády v době občanské války po r.1642, jeho křestní jméno je Oliver.

 6.Anglický panovnický rod jehož prvním členem na královském trůnu byl Jakub I. Jak se rod jmenoval? Jaké měl další členy?

7.Situace v českých zemích po 30-ti leté válce, kdy lidé nekatolického vyznání byli přinuceni konvertovat ke katolické církvi. (Doplňují otázky: co je to konvertovat, jak to bylo s náboženským vyznáním na našem území, kdo vydal Toleranční patent a za jak dlouho po 30-ti leté válce? Promysli jak, a proč k této situaci došlo. Jak to bylo s náboženským vyznáním na našem území před 30-ti letou válkou?)

 8.Dočasný zástupce panovníka, zejména nezletilého?

Kdy jsme se učili o této instici zástupce, v které zemi a za kterého panovníka?

 

 TAJENKA_ HISTORIE


 

3. Úkol: doplň tajenku, o doplňovaných pojmech se informuj,

1

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pojmenuj umělecký styl 1.poloviny 18.stol., který se projevuje veselím, nespoutaností, využívá bohatě ornamenty, miniatury....

 2.Oblíbeným stavebním prvkem barokní architektury, zejména u chrámů byla.....

 3.Pojmenuj umělecký styl druhé poloviny 18.století v Evropě, který usilovně napodoboval antiku.

 4.Mnišský řád zaměřený na bezplatnou vzdělávací činnost se nazýval:..............

Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, je světově rozšířený katolický řeholní řád založený v Římě sv. Josefem Kalasanským v roce 1597. Papež Pavel VI. jej schválil jako kongregaci v roce 1617, v roce 1621 pak jej Řehoř XV. povýšil na řeholní řád,  zaměřuje se na zřizování a správu škol, výuku, pastoraci, výchovu dětí a misijní činnost. V současné době má okolo 2000 členů. §

 5.Holandský barokní malíř užívající techniku šerosvitu (zopakuj co to je!), kdy hra světel a stínů dodává obrazu dramatičnosti. Jeho křestní jména jsou: Petr Paul a příjmení dopiš do lušťovky.

 6.Umělecký sloh rozvíjející se na přelomu 16.-17.stol., pro který je typická nádhera, velkolepost, monumentalita a vysoká zbožnost (projevuje se jak v architektuře, tak i malířství a sochařství).

 7.V 18.stol se vedle cembala (hudební nástroj) objevil nový atraktivní hudební nástroj, u kterého se dala změnou síly úderu změnit i síla tónu a to vyhovovalo požadavkům nové hudební dynamiky. Jak se nástroj jmenuje?

 Promysli celou kapitolu od str. 42 po str. 54, promysli slova a pojmy ze slovníčků... abys měl/a přehled.

Doplňující otázky: co je dynamika, duo, duet, harmonie, kdo byl: Beethoven, Bernini, Caravaggio, Crusoe, Defoe, Diderot, Gulliver, Händel, Kramerius, Lavoisier, Mozart, Newton, Linné, Moliere, Rembrandt, Santini, Schiller, Vivaldi, Voltaire, Watt.....

 TAJENKA_ KULTURA


4 Úkol: doplň tajenku, o doplňovaných pojmech se informuj, vyřešené úkoly si seřaď ve správném časovém sledu

1

 

  

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4

 

 
 

 

 

 

 

 

5

 

 
 

 

 

 

 

 

6

 .

 
 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

8

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 


1.Do které země vstoupila průmyslová revoluce koncem 18.stol.jako první? Která země se nazývala „strojovnou Evropy?“

2.Křestní jméno vynálezce, který v r. 1769 vymyslel zdokonalený parní stroj, který přispěl k průmyslové revoluci ke konci 18.století?

 3.Jeden ze zakladatelů socialismu- filozofického směru, který vychází z předpokladu, že společnost je rozdělena na společenské třídy, jejichž zájmy stojí nutně proti sobě, tudíž mezi nimi probíhá třídní boj. Jedná se o třídu vykořisťovanou (dělníky) a třídu vykořisťovatelů (kapitalisty, buržoazii, majitele továren...). Uveď jeho příjmení. Seznam se i se jménem jeho společníka. Oba jsou považováni za zakladatele socialismu.

 4.Ze slovníčku: - týkající se zemědělství...

 5.Jak nazveš novou společenskou vrstvu obyvatel, lidi, kteří pracovali v továrnách a hutích, do měst přišli z venkova poté, co bylo zrušeno nevolnictví.

 6.Jak nazveš novou společenskou vrstvu obyvatel, která vzniká v době průmyslové revoluce z  bohatého měšťanstva, majitelů, továren, bankéřů, průmyslníků, obchodníků...

 7.Příjmení vynálezce, který po roce 1800 vynalezl a uvedl do provozu parní lokomotivu.

Při té příležitosti si připomeň další vynálezy té doby, které umožnily prudký rozvoj společnosti a průmyslovou revoluci).

 8.Jak jinak se označuje skupina bohatých měšťanů, továrníků a  majitelů hutí či jiných podniků, kteří mají ve svých rukou „kapitál“ (peníze, výrobní prostředky).

 9.             -.-.   = čárka tečka, čárka tečka, písmeno z Morseovy abecedy, která byla vytvořena pro potřeby telegrafu.

10.Nový vynález ze 30.-tých let 19.století, díky kterému bylo možno posílat zprávy na dálku.

TAJENKA_ EMANCIPACE


5.Úkol: doplň tajenku, o doplňovaných pojmech se informuj, vyřešené úkoly si seřaď ve správném časovém sledu

 

1

 

 


 

 

2

 

 

 

 


3

 

 

 

 


4


5


6


7


8


 1.Nastoupil na trůn po Františku II. v habsburské monarchii, jmenoval se Ferdinand, řečený......(doplň). Seznam se podrobněji s rodokmenem Habsburků na str. 82!!

 2.Představitel Českého národního obrození, učenec a duchovní jménem Josef a příjmením .... (doplň)

 3.Jméno posledního korunovaného českého krále s dodatkem za jménem I. Korunován byl na Pražském hradě v katedrále sv.Víta v roce 1836 (jako český král byl korunován jako Ferdinand V, jako císař viz výše)

 4.Po r.1815 zesílilo v Čechách národní hnutí. Češi bojovali o právo užívat v rámci habsburské monarchie český jazyk, posilovali svou národní hrdost a sebevědomí, začaly se scházet vlastenecké skupiny pod názvem ….doplň

 5.Ze slovníčku: úřední kontrola všeho, co je určeno ke zveřejnění...

6.Jak se hovořilo, jakým jazykem,  na českém území před českým národním obrozením, kdy jsme byli součástí habsburské monarchie?

 7.Jméno rakouského kancléře, který měl velký vliv na řízení habsburské monarchie (u moci byl od 1809-1848).

 8.Po r. 1804 získali vládnoucí Habsburkové dědičný titul …........... prvním kdo jej mohl užívat byl František I.,  kdy vzniklo tzv. Rakouské císařství, dědic Svaté říše římské.

 Zopakuj si jména a činy známých aktérů českého národního obrození str. 84-86

 

 TAJENKA_ OBROZENÍ6. Úkol: doplň tajenku, o doplňovaných pojmech se informuj, vyřešené úkoly si seřaď ve správném časovém sledu

 

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

2

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

3

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

4

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

5

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

6

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

7

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

8

 

 

 

 

 

.

.

.

.

 

 


1.Jméno rakouského kancléře, který zorganizoval po porážce Napoleona Bonaparte (definitivním porážka v červnu 1815 u Waterloo) Vídeňský kongres, který trval od září 1814 do jara 1815 a jehož úkolem bylo navrátit hranice v Evropě přibližně do stavu před začátkem Velké francouzské revoluce.

 2.Muž, jehož jméno zná celý svět, který 9.11.1799 provedl ve Francii státní převrat a mělo to dalekosáhlé následky pro celou Evropu.

 3.Je doba Ludvíka XVI., ve Versailles vzniklo Ústavodárné shromáždění (co bylo jeho úkolem?) a v Paříži je situace velmi neklidná, začíná povstání nespokojeného lidu. Bastila (pevnost ,vězení a symbol státní arogance) byla dobyta dne 14. …....?

 4.Tato skupina radikálů (extrémistů) se ve Francii dostala k moci v červnu 1793. Jak se zmocnili vlády, dali neprodleně popravit své odpůrce a nastolili krutou diktaturu.. Moc soustředili do rukou Výboru pro veřejné blaho v jehož čele stál Maxmilien de Robespierre. Byli to: ….............

 5.Ve Francii, stejně jako v jiných zemích v Evropě před obdobím občanských revolucí, byly tři hlavní stavy. Skupiny obyvatel, z nichž dva stavy neplatily daně, platil je pouze jeden stav (zjisti, ověř!). Tyto tři stavy byly: Duchovenstvo (platilo daně?), třetí stav= měšťanstvo (platili daně?) a poslední stav....... (zapiš do křížovky).

 6.Jméno krále, který byl v rámci Velké francouzské revoluce obviněn ze zločinů proti republice a v lednu 1793 popraven. (pročti si celou anabázi jeho života!!)

 7.Jaký titul měl jeden z vítězů bitvy u Lipska – Alexandr I. (Zapiš do kříž.).

Uvědom si, z jaké země pocházel, byl tam ten titul „zvykem?“. Ověř další vítěze této bitvy a z jakých zemí pocházeli. Zjisti kdo byl jejich protivníkem, který nakonec prohrál – a jaké to mělo důsledky pro něj i pro svět.

(rakouský císař František I, pruský král Fridrich Vilém III.,  prohrál Napoleon Bonaparte)

 8.Jak se jmenuje ostrov, kam se musel Napoleon Bonaparte odebrat po prohrané bitvě národů r. 1813?

 

 

 TAJENKA_ REVOLUCE
ODPOVĚDI

1.
 

1

 

 

M

A

R

I

E

 

 

 

 

 

 

2

 

 

S

L

E

Z

S

K

O

 

 

 

 

3

 

 

 

 

F

R

I

D

R

I

CH

 

 

4

 

 

 

J

O

S

E

F

 

 

 

 

 

5

 

 

G

E

R

M

A

N

I

Z

A

C

E

6

P

Ř

Í

J

M

E

N

Í

 

 

 

 

 

7

 

M

Í

R

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

CH

L

U

M

C

E

 

 

 

 

 

 

9

 

 

L

A

T

I

N

S

K

Y

 

 

 2.

1

 

 

P

E

T

R

O

H

R

A

D

 

 

 

2

 

 

M

A

Z

A

R

I

N

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

D

E

S

Á

T

E

K

 

 

4

 

 

 

K

O

N

S

T

I

T

U

Č

N

Í

5

 

 

 

 

 

C

R

O

M

W

E

L

L

 

6

 

 

 

S

T

U

A

R

T

O

V

C

I

 

7

R

E

K

A

T

O

L

I

Z

A

C

E

 

 

8

 

 

 

 

R

E

G

E

N

T

 

 

 

 

 3.

1

 

 

 

 

R

O

K

O

K

O

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

K

O

P

U

L

E

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

K

L

A

S

I

C

I

S

M

U

S

4

P

I

A

R

I

S

T

É

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

R

U

B

E

N

S

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

B

A

R

O

K

O

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

K

L

A

V

Í

R

 

 

 

 

 

 

 4.

1

 

 

A

N

G

L

I

E

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

J

A

M

E

S

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

M

A

R

X

 

 

 

 

 

4

 

 

A

G

R

Á

R

N

Í

 

 

 

 

 

 

5

 

 

D

Ě

L

N

Í

C

I

 

 

 

 

 

 

6

B

U

R

Ž

O

A

S

I

E

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

S

T

E

P

H

E

N

S

O

N

 

8

 

 

K

A

P

I

T

A

L

I

S

T

É

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

T

E

L

E

G

R

A

F

 

 

 5.
 

1

 

 

D

O

B

R

O

T

I

V

Ý

 

 

2

 

 

 

 

D

O

B

R

O

V

S

K

Ý

3

 

 

 

 

F

E

R

D

I

N

A

N

D

4

 

 

 

 

S

P

O

L

K

Y

 

 

 

5

 

 

 

C

E

N

Z

U

R

A

 

 

 

6

 

 

 

N

Ě

M

E

C

K

Y

 

 

 

7

M

E

T

T

E

R

N

I

CH

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

C

Í

S

A

Ř

 

 

 

6.

1

M

E

T

T

E

R

N

I

CH

 

2

N

A

P

O

L

E

O

N

 

 

3

 

 

Č

E

R

V

E

N

C

E

4

 

 

J

A

K

O

B

Í

N

I

5

 

 

 

 

Š

L

E

CH

T

A

6

 

 

 

 

L

U

D

V

Í

K

7

 

 

 

 

 

C

A

R

 

 

8

 

 

 

 

 

E

L

B

A